Natural Diamond Vs Lab Grown Diamond

Natural Diamond (เพชรแท้ธรรมชาติ)

คือ เพชรที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ด้วยแรงดันความร้อนของโลก โดยมูลค้าของเพชรแท้ธรรมชาตินั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากค้นพบได้ยาก และมีอายุยาวนาน เพชรแท้ธรรมชาติ

เมื่อเปลี่ยนมือหรือซื้อขายจะทำได้ง่ายกว่า มีมูลค้าและคุณค่าในการส่งต่อ

Lab Grown Diamond (เพชรจากแล็บ)

คือ เพชรที่ถูกจำลองขั้นตอนการเกิดตามธรรมชาติ ภายในห้องแล็บ โดยใช้เทคโนโลยี มูลค่าของเพชรจากแล็บจะถูกกว่าเพชรแท้ธรรมชาติ เพราะมนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้เอง 

การซื้อขายเปลี่ยนมือของเพชรจากแล็บ จะทำได้ยากกว่า เพราะคุณค่าของการเกิด

เพชรแท้, ทองแท้