รู้ลึกเรื่องความสะอาดเพชร

Flawless (FL) , Internally Flawless

เป็นเพชรที่สะอาดที่สุด ไม่เห็นตำหนิเมื่อมองผ่านกล้องขยาย 10 เท่า

Very Very Slightly (VVS1,VVS)

เป็นเพชรมีตำหนิที่มองเห็นได้อยากมาก หากมองผ่านกล้องขยาย 10 เท่า

Very Slightly (VS1,VS)

เป็นเพชรมีตำหนิที่มองเห็นได้ค่อนข้างยาก หากมองผ่านกล้องขยาย 10 เท่า

Slight Included (SI1,SI2)

เป็นเพชรที่สามารถมองเห็ฯตำหนิได้ หากมองผ่านกล้องขยาย 10 เท่า

Included (I1,I2)

เป็นเพชรที่สามารถมองเห็นตำหนิได้ด้วยตาเปล่า

ความสะอาดของเพชร, Clarity, Diamond